Coffee & More

o   Espresso
o   Cappuccino
o   Flat white
o   Latte
o   Batch Brew
o   Hand Brew
o   Filter Tonic
o   Matcha Latte
o   Beetroot Latte
o   Tea
o   Matcha
o   Hot Chocolate

Food

o   Avocado & Cream Cheese Toast
o   Avocado & Hummus Toast
o   Peanut butter & Raspberry Jam Toast
o   Goat Cheese & Pear Toast
o   Homemade Cakes

Wed - Fri:     8am - 5pm

Sat:                9am - 5 pm

Sun - Tue:     closed

© 2019-2020 by Storm in a Coffee Pot